Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vastgesteld bestemmingsplan Recht van ter Leede 4, Leerdam (bouw van een woning) en besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Recht van ter Leede 4143LP 4 Leerdam luidt als volgt:

Vastgesteld bestemmingsplan Recht van ter Leede 4, Leerdam (bouw van een woning) en besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en gelet op artikel 4.6, lid 1, onder g, van de Invoeringswet Omgevingswet, bekend dat het bestemmingsplan ‘Recht van ter Leede 4, Leerdam’, op 12 december 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. In verband met dit bestemmingsplan is ook een besluit Hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld. Het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden Wgh liggen ter inzage.   Inhoud bestemmingsplan en besluit Hogere waarden Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woning naast het perceel Recht van ter Leede 4 te Leerdam. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder (Wgh) voldoen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevel hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevel van de woning. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt en zijn hogere waarden Wgh vastgesteld. Het besluit hogere waarden en bijbehorende documenten is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan.   Inzage vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden Wgh kunnen vanaf dinsdag 9 januari 2024 gedurende 6 weken op de volgende wijze worden ingezien: 1. digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1961. BPLDRechtvtLeede4-VA01. Het besluit Hogere waarden Wgh is toegevoegd in de bijlage akoestisch onderzoek van het bestemmingsplan; 2. op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Vianen, Voorstraat 30 te Vianen Leerdam. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer I. Slager, via telefoonnummer 088 599 7000.   Beroepsmogelijkheid Gedurende 6 weken vanaf de dag na de start van de bovengenoemde inzagetermijn (beroepstermijn) kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het vaststellen van hogere waarden Wgh, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.   gemeente Vijfheerenlanden, 8 januari 2024

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. bestemmingsplan

Bekijk meer bekendmakingen